Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach do mieszkańców Gminy Tułowice w związku ze zbliżającą się zimą 2021/2022


Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas, w związku z epidemią koronawirusa sytuacja ta jest wyjątkowo niesprzyjająca dla seniorów, osób  niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo, wykluczonych społecznie. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób.  Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Jednocześnie przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad funkcjonowania  w okresie epidemii oraz wytycznych  Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz inne służby i instytucje odpowiedzialne za minimalizowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.


KTO POTRZEBUJE POMOCY ? 

Seniorzy, osoby samotne,  niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców. Wieloletnie doświadczenia innych miast i gmin pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.


CO ROBIĆ ?

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, zachęcamy do: 
• alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, 
• pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości. 

 

ZATROSZCZ SIĘ TEŻ O NAJBLIŻSZYCH

Apelujemy również do osób, których starsi czy niepełnosprawni rodzice i dziadkowie zamieszkują samodzielnie. Prosimy, aby w tym trudnym okresie zimowym zabrać te osoby do siebie, pomóc im zabezpieczyć opał, odpowiednią odzież, ciepłe posiłki, leki, dostęp do służby medycznej. Konieczne są również codzienne odwiedziny tych osób oraz zainteresowanie ich sytuacją. Wskazane jest, aby samotnym rodzicom i dziadkom zabezpieczyć również telefon, dzięki któremu będą mogły w razie potrzeby skontaktować się zarówno z Państwem jak i np.
z lekarzem czy innymi osobami. 

 

CEL NASZEGO APELU ?

Jesteśmy przekonani, że podjęte przez Państwa działania, szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących, najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego. Pragnę w tym miejscu podkreślić Państwa ważną rolę we współdziałaniu z instytucjami pomocowymi, ponieważ współdziałanie oraz sprawna wymiana informacji jest gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych działań. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców gminy we wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.


W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Tułowice prosimy o pilny kontakt :

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach, tel. 77 46 00 671,  poniedziałek w godz. 8.00–16.00, wtorek-piątek w godz. 7.00 – 15.00   

2. Urząd Miejski w Tułowicach, tel. 77 46 00 154, 77 46 00 143, 77 46 00 472

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANMED”, tel. 77 46 00 147

4. Komisariat Policji w Niemodlinie tel. 77 40 23 653

Całodobowy kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji w Niemodlinie tel. 47 862 82 03

5. Posterunek Policji w Tułowicach tel. 47 862 85 00

6. Dzielnicowy KP w Niemodlinie tel. kom. 77 40 23 656


Dyżur dzielnicowych:

 

Posterunek Policji w Tułowicach:

Poniedziałek:  w godz. 10.00 - 12.00

Środa: w godz. 14.30 - 16.00


7. Infolinia NFZ w sprawie KORONAWIRUSA – 800 190 590

8. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu - Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia - 222 500 115

9. Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia - 222 500 115

10. Oddział Chorób Zakaźnych  Szpital Wojewódzki w Opolu ul. Kośnego 53 - 77 44 33 043, 77 44 33 044

11. Oddział Obserwacyjno- Zakaźny  Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie ul. Bohaterów Warszawy 34 - 77 40 87 954

Telefony alarmowe:


Wersja XML