Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Tułowice o przystapeniu do sporządzenia Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2013-2032


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do sporządzenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2013-2032


Granica obszaru objętego opracowaniem: teren Gminy Tułowice
Zadanie obejmuje następujące działania :
1.inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
2. opracowanie „Programu usuwania azbestu na lata 2013-2032”.

Opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2013-2032” będzie udostępnione mieszkańcom na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Gminy w Tułowicach www.bip.tulowice.pl


 

Wersja XML