Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Tułowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tulowice.


          Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do   publicznego    wglądu    projektu w/w zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.11.2013 r.   do  17.12.2013 r.     w   siedzibie Urzędu Gminy w Tułowicach,  49-130 Tułowice,  ul. Szkolna 1,  pok. Nr  1   w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany  studium  rozwiązaniami odbędzie się w dniu  12.12.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tułowicach o godz. 1000. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy   jednostki organizacyjnej   i   adresu,   oznaczenia   nieruchomości,  której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  22.01.2014 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zwanej dalej ustawą,  w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie zmiany studium i prognozie oddziaływania na środowisko w/w zmiany planu.

Wójt Gminy Tułowice
Wiesław Plewa


Wersja XML