Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia 2014-2018


PDFZarządzenie nr 345 z dnia 13.11.2018 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 344 z dnia 30.10.2018 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 343 z dnia 29.10.2018 r.pdf

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za III kwartał 2018 r.


PDFZarządzenie nr 342 z dnia 29.10.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 341 z dnia 22.10.2018 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 340 z dnia 15.10.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 339 z dnia 11.10.2018 r.pdf

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”


PDFZarządzenie nr 338 z dnia 04.10.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 337 z dnia 28.09.2018 r.pdf

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 179/2016 Wójta Gminy Tułowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Tułowice i jej jednostkach i zakładach budżetowych


PDFZarządzenie nr 336 z dnia 28.09.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 335 z dnia 19.09.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 334 z dnia 12.09.2018 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 333 z dnia 10.09.2018 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 332 z dnia 30.08.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 331 z dnia 20.08.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 330 z dnia 17.08.2018 r.pdf

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2018 r.


PDFZarządzenie nr 329 z dnia 16.08.2018 r.pdf

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Tułowice miejsc na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


PDFZarządzenie nr 328 z dnia 09.08.2018 r.pdf

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w czasie nieobecności dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 327 z dnia 09.08.2018 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych


PDFZarządzenie nr 326 z dnia 09.08.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 325 z dnia 30.07.2018 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 324 z dnia 30.07.2018 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu gminnego lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 323 z dnia 27.07.2018 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 322 z dnia 20.07.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 321 z dnia 19.07.2018 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 320 z dnia 17.07.2018 r.pdf

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 319 z dnia 16.07.2018 r.pdf

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


PDFZarządzenie nr 318 z dnia 12.07.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 317 z dnia 09.07.2018 r.pdf

dot. Zmiany Zarządzenia Nr 178/2016 z dnia 18 listopada 2016 r w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego


PDFZarządzenie nr 316 z dnia 09.07.2018 r.pdf

w sprawie określenia ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 315 z dnia 29.06.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 314 z dnia 28.06.2018 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych


PDFZarządzenie nr 313 z dnia 28.06.2018 r.pdf

w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej w celu przeprowadzenia weryfikacji wniosków o przydział lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 312 z dnia 26.06.2018 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 311 z dnia 20.06.2018 r.pdf

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 310 z dnia 19.06.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 309 z dnia 14.06.2018 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 308 z dnia 07.06.2018 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 307 z dnia 06.06.2018 r.pdf

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań w ramach projektu pn.:„Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Tułowice w sprzęt i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”. Zadanie „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”


PDFZarządzenie nr 306 z dnia 04.06.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 305 z dnia 04.06.2018 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 304 z dnia 25.05.2018 r.pdf

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych


PDFZarządzenie nr 303 z dnia 24.05.2018 r.pdf

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – w celu zaopiniowania sporządzonej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustalenia jej regulaminu


PDFZarządzenie nr 302 z dnia 17.05.2018 r.pdf

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok


PDFZarządzenie nr 301 z dnia 14.05.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 300 z dnia 02.05.2018 r.pdf

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Tułowicach sprawozdania finansowego za 2017 r.


PDFZarządzenie nr 299 z dnia 26.04.2018 r.pdf

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2018 r.


PDFZarządzenie nr 298 z dnia 26.04.2018 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 297 z dnia 25.04.2018 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 296 z dnia 24.04.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 295 z dnia 18.04.2018 r.pdf

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do placówek oświatowych


PDFZarządzenie nr 294 z dnia 12.04.2018 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 293 z dnia 10.04.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 292 z dnia 26.03.2018 r.pdf

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2017 r.


PDFZarządzenie nr 291 z dnia 15.03.2018 r.pdf

w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 290 z dnia 14.03.2018 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 289 z dnia 08.03.2018 r.pdf

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli


PDFZarządzenie nr 288 z dnia 26.02.2018 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 287 z dnia 23.02.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 286 z dnia 09.02.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 285 z dnia 08.02.2018 r.pdf

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Tułowice na rok szkolny 2018/2019


PDFZarządzenie nr 284 z dnia 08.02.2018 r.pdf

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowice na rok szkolny 2018/2019


PDFZarządzenie nr 283 z dnia 01.02.2018 r.pdf

dot. zmiany Zarządzenia nr 178/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego


PDFZarządzenie nr 282 z dnia 01.02.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 281 z dnia 01.02.2018 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 280a z dnia 31.01.2018 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 280 z dnia 29.12.2017 r.pdf

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu


PDFZarządzenie nr 279 z dnia 29.12.2017 r.pdf

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 278 z dnia 29.12.2017 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 277 z dnia 22.12.2017 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 276 z dnia 21.12.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 275 z dnia 21.12.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 274 z dnia 19.12.2017 r.pdf

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tułowice na lata 2018-2028


PDFZarządzenie nr 273 z dnia 19.12.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych


PDFZarządzenie nr 272 z dnia 15.12.2017 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 271 z dnia 12.12.2017 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 270 z dnia 11.12.2017 r.pdf

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – w celu zaopiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV na obszarze gminy Tułowice oraz ustalenia jej regulaminu


PDFZarządzenie nr 269 z dnia 01.12.2017 r.pdf

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tułowice na lata 2017-2025


PDFZarządzenie nr 268 z dnia 30.11.2017 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 267 z dnia 27.11.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 266 z dnia 17.11.2017 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 265 z dnia 16.11.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 264 z dnia 07.11.2017 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 262 z dnia 31.10.2017 r.pdf

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 241/2017 Wójta Gminy Tułowice z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesienia trzech oddziałów Przedszkola do czasu zakończenia remontu placówki do pomieszczeń zastępczych budynku Szkoły


PDFZarządzenie nr 261 z dnia 30.10.2017 r.pdf

w sprawie ustalenia wysokości diety dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego


PDFZarządzenie nr 260 z dnia 30.10.2017 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.


PDFZarzadzenie nr 259 z dnia 27.10.2017 r.pdf

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


PDFZarządzenie nr 258 z dnia 26.10.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 257 z dnia 23.10.2017 r.pdf

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za III kwartał 2017 roku


PDFZarządzenie nr 256 z dnia 16.10.2017 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 255 z dnia 12.10.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 254 z dnia 09.10.2017 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 253 z dnia 29.09.2017 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 252 z dnia 29.09.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 251 z dnia 29.09.2017 r.pdf

sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 250 z dnia 27.09.2017 r.pdf

w sprawie ustanowienia służebności


PDFZarządzenie nr 249 z dnia 25.09.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 248 z dnia 22.09.2017 r.pdf

w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników


PDFZarządzenie nr 247 z dnia 20.09.2017 r.pdf

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r."


PDFZarządzenie nr 246 z dnia 19.09.2017 r.pdf

w sprawie ustanowienia służebności


PDFZarządzenie nr 245 z dnia 12.09.2017 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 244 z dnia 5.09.2017 r.pdf

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 178/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego


PDFZarządzenie nr 243 z dnia 4.09.2017 r.pdf

w sprawie wyznaczania na obszarze Gminy Tułowice miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


PDFZarządzenie nr 242 z dnia 31.08.2017 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 241A z dnia 28.08.2017 r.pdf

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 241 z dnia 24.08.2017 r.pdf

w sprawie przeniesienia trzech oddziałów Przedszkola do czasy zakończenia remontu placówki do pomieszczeń zastępczych budynku Szkoły


PDFZarządzenie nr 240 z dnia 23.08.2017 r.pdf

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”


PDFZarządzenie nr 239 z dnia 23.08.2017 r.pdf

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2017 r.


PDFZarządzenie nr 238 z dnia 10.08.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych


PDFZarządzenie nr 237 z dnia 10.08.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 236 z dnia 07.08.2017 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 235 z dnia 24.07.2017 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 


PDFZarządzenie nr 234 z dnia 20.07.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany


PDFZarządzenie nr 233 z dnia 20.07.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 232 z dnia 12.07.2017 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 


PDFZarządzenie nr 231 z dnia 04.07.2017 r.pdf

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 230 z dnia 30.06.2017 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 


PDFZarządzenie nr 229 z dnia 28.06.2017 r.pdf

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 228 z dnia 21.06.2017 r.pdf

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 227 z dnia 16.06.2017 r.pdf

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 225 z dnia 13.06.2017 r.pdf

w sprawie przeniesienia Przedszkola Publicznego w Tułowicach na czas remontu placówki do pomieszczeń zastępczych w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 224 z dnia 12.06.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 223 z dnia 06.06.2017 r.pdf

w sprawie powołania komisji konkursowej


PDFZarządzenie nr 222 z dnia 06.06.2017 r.pdf

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok


PDFZarządzenie nr 221 z dnia 05.06.2017 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 220 z dnia 23.05.2017 r.pdf

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do placówek oświatowych


PDFZarządzenie nr 219 z dnia 23.05.2017 r.pdf

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 215/2017 Wójta Gminy Tułowice z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 218 z dnia 18.05.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 217 z dnia 18.05.2017 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 216 z dnia 18.05.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 215 z dnia 18.05.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 214 z dnia 28.04.2017 r.pdf

w sprawie przekazania Radzie Gminy Tułowice sprawozdania finansowego za 2016 r.


PDFZarządzenie nr 213 z dnia 27.04.2017 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 212 z dnia 27.04.2017 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 211 z dnia 27.04.2017 r.pdf

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2017 r.


PDFZarządzenie nr 210 z dnia 20.04.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 209 z dnia 20.04.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 208 z dnia 19.04.2017 r.pdf

w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 207 z dnia 11.04.2017 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 206a z dnia 11.04.2017 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 206 z dnia 04.04.2017 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 205 z dnia 31.03.2017 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 204 z dnia 30.03.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości gminnych


PDFZarządzenie nr 203 z dnia 30.03.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych


PDFZarządzenie nr 202 z dnia 23.03.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 201 z dnia 23.03.2017 r.pdf

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2016 r.


PDFZarządzenie nr 200 z dnia 21.03.2017 r.pdf

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Tułowice na rok szkolny 2017/2018


PDFZarządzenie nr 199 z dnia 06.03.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 198 z dnia 03.03.2017 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 197 z dnia 24.02.2017 r.pdf

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018


PDFZarządzenie nr 196 z dnia 06.02.2017 r.pdf

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


PDFZarządzenie nr 195 z dnia 03.02.2017 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 194 z dnia 05.01.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości gminnych


PDFZarządzenie nr 193 z dnia 05.01.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany


PDFZarządzenie nr 192 z dnia 05.01.2017 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminy


PDFZarządzenie nr 191 z dnia 30.12.2016 r.pdf

w sprawie trybu i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę


PDFZarządzenie nr 190 z dnia 30.12.2016 r.pdf

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz przedłożenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 r.


PDFZarządzenie nr 189 z dnia 29.12.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych


PDFZarządzenie nr 188 z dnia 21.12.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 187 z dnia 19.12.2016 r.pdf

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli


PDFZarządzenie nr 186 z dnia 16.12.2016 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 185 z dnia 13.12.2016 r.pdf

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Wpierania Rodziny w Gminie Tułowice na lata 2017-2019


PDFZarządzenie nr 184 z dnia 09.12.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 183 z dnia 08.12.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 182 z dnia 01.12.2016 r.pdf

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tułowice dotyczących wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Tułowice


PDFZarządzenie nr 181 z dnia 30.11.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 180 z dnia 25.11.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia w Tułowicach stanowiącego mienie Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 179 z dnia 24.11.2016 r.pdf

w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Tułowice i jej jednostkach i zakładach budżetowych


PDFZarządzenie nr 178 z dnia 18.11.2016 r.pdf

w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego


PDFZarządzenie nr 177 z dnia 18.11.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 176 z dnia 17.11.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 175 z dnia 15.11.2016 r.pdf

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 79/2015 Wójta Gminy Tułowice z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 174 z dnia 15.11.2016 r.pdf

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej


PDFZarządzenie nr 173 z dnia 15.11.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 172 z dnia 14.11.2016 r.pdf

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 r. wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

PDFProjekt uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 rok.pdf

PDFProjekt wieloletniej prognozy finansowej.pdf


PDFZarządzenie nr 171 z dnia 14.11.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 170 z dnia 14.11.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 169 z dnia 10.11.2016 r.pdf

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „ Wieloletniego programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021 r.”

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 169/2016.pdf


PDFZarządzenie nr 168 z dnia 08.11.2016 r.pdf

w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu „Wieloletniego programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata: 2017–2021

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 168/2016.pdf


PDFZarządzenie nr 167 z dnia 03.11.2016 r.pdf

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia w Tułowicach stanowiącego mienie Gminy Tułowice , ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


PDFZarządzenie nr 166 z dnia 31.10.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 165 z dnia 19.10.2016 r.pdf

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za III kwartał 2016 roku


PDFZarządzenie nr 164 z dnia 12.10.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 163 z dnia 10.10.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 162 z dnia 04.10.2016 r.pdf

w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 161 z dnia 04.10.2016 r.pdf

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020


PDFZarządzenie nr 160 z dnia 30.09.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 159 z dnia 29.09.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 158 z dnia 29.09.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 156 z dnia 26.09.2016 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 155 z dnia 13.09.2016 r.pdf

w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 154 z dnia 07.09.2016 r.pdf

w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 153 z dnia 31.08.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 152 z dnia 25.08.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych


PDFZarządzenie nr 151 z dnia 11.08.2016 r.pdf

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2016 r.


PDFZarządzenie nr 150 z dnia 09.08.2016 r.pdf

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


PDFZarządzenie nr 149 z dnia 04.08.2016 r.pdf

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki


PDFZarządzenie nr 148 z dnia 04.08.2016 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 147 z dnia 01.08.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 146 z dnia 01.08.2016 r.pdf

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna"


PDFZarządzenie nr 145 z dnia 18.07.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej


PDFZarządzenie nr 144 z dnia 14.07.2016 r.pdf

zmieniające Zarządzenie nr 152/2012 Wójta Gminy Tułowice z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 143 z dnia 14.07.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 142 z dnia 14.07.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 141 z dnia 08.07.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 140 z dnia 30.06.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 139 z dnia 30.06.2016 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 138 z dnia 28.06.2016 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 137 z dnia 17.06.2016 r.pdf

zmieniające zarządzenie w sprawie zamówienia publicznego na budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tułowicach przy ul. Dworcowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą


PDFZarządzenie nr 136 z dnia 16.06.2016 r.pdf

w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach


PDFZarzadzenie nr 135 z dnia 16.06.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej


PDFZarzadzenie nr 134 z dnia 14.06.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 133 z dnia 09.06.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 132 z dnia 09.06.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych


PDFZarządzenie nr 131 z dnia 09.06.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 130 z dnia 02.06.2016 r.pdf

w sprawie zamówienia publicznego na budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tułowicach przy ul. Dworcowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą


PDFZarządzenie nr 129 z dnia 01.06.2016 r.pdf

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury


PDFZarządzenie nr 128 z dnia 31.05 2016 r.pdf

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 127 z dnia 24.05.2016 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 126 z dnia 19.05.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 125 z dnia 19.05.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 124 z dnia 12.05.2016.pdf

w sprawie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do placówek oświatowych


PDFZarządzenie nr 123 z dnia 12.05.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 122 z dnia 12.05.2016 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 121 z dnia 12.05.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych


PDFZarządzenie nr 120 z dnia 12.05.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 119 z dnia 09.05.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 118 z dnia 06.05.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 117 z dnia 29.04.2016 r.pdf

w sprawie przekazania Radzie Gminy Tułowice sprawozdania finansowego za 2015 r.

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 117/2016.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia 117/2016.pdf

PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia 117/2016.pdf

PDFZałącznik nr 4 do zarządzenia 117/2016.pdf


PDFZarządzenie nr 116 z dnia 27.04.2016 r.pdf

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2016 roku

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 116/2016.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 116/2016.pdf


PDFZarządzenie nr 115 z dnia 27.04.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 114 z dnia 25.04.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 113 z dnia 20.04.2016 r.pdf

zmieniające Zarządzenie nr 152/2012 Wójta Gminy Tułowice z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 112 z dnia 20.04.2016 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 111 z dnia 14.04.2016 r.pdf

w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 110 z dnia 14.04.2016 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 109 z dnia 14.04.0216 r.pdf

w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych


PDFZarządzenie nr 108 z dnia 14.04.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 107 z dnia 08.04.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 106 z dnia 01.04.2016 r.pdf

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Tułowice miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


PDFZarządzenie nr 105 z dnia 31.03.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 104 z dnia 31.03.2016 r.pdf

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 103 z dnia 24.03.2016 r.pdf

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2015 r.


PDFZarządzenie nr 102 z dnia 04.03.2016 r.pdf

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego – Programu „Rodzina 500 plus”


PDFZarządzenie nr 101 z dnia 04.03.2016 r.pdf

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 100 z dnia 04.03.2016 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 99 z dnia 22.02.2016 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 98 z dnia 10.02.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 97 z dnia 10.02.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 96 z dnia 29.01.2016 r.pdf

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Tułowice w roku szkolnym


PDFZarządzenie nr 95 z dnia 29.01.2016 r.pdf

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Tułowice w roku szkolnym


PDFZarządzenie nr 94 z dnia 28.01.2016 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 93 z dnia 15.01.2016 r.pdf

w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2015 Wójta Gminy Tułowice z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert


PDFZarządzenie nr 92 z dnia 07.01.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych


PDFZarządzenie nr 91 z dnia 05.01.2016 r.pdf

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz przedkładam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 r.


PDFZarządzenie nr 90 z dnia 05.01.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 89 z dnia 04.01.2016 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 88a z dnia 31.12.2015 r.pdf

w sprawie nadania lokalom mieszkalnym statusu lokalu socjalnego


PDFZarządzenie nr 88 z dnia 29.12.2015 r.pdf

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 87 z dnia 22.12.2015 r.pdf

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu 2016 roku przejściowego deficytu budżetu


PDFZarządzenie nr 86 z dnia 15.12.2015 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 85 z dnia 08.12.2015 r.pdf

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych, składania oświadczeń woli w imieniu Gminy oraz prowadzenia określonych spraw Gminy


PDFZarządzenie nr 84 z dnia 08.12.2015 r.pdf

w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw sekretarzowi gminy


PDFZarzadzenie nr 83 z dnia 07.12.2015 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 82 z dnia 20.11.2015 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 82/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 81 z dnia 16.11.2015 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 80 z dnia 09.11.2015 r.pdf

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 r. wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej


PDFZarządzenie nr 79 z dnia 05.11.2015 r.pdf

w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Tułowice

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 79/2015.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 79/2015.pdf

PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia nr 79/2015.pdf

PDFZałącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 78 z dnia 28.10.2015 r.pdf

w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 77 z dnia 22.10.2015 r.pdf

w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2015 Wójta Gminy Tułowice z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PDFZałącznik do zarządzenia nr 77/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 76 z dnia 22.10.2015 r.pdf

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za III kwartał 2015 roku

PDFZałącznik nr 1 do zarządzania nr 76/2015.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzania nr 76/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 75 z dnia 21.10.2015 r.pdf

w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 74 z dnia 15.10.2015 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 73 z dnia 09.10.2015 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 72 z dnia 05.10.2015 r.pdf

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 72/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 71 z dnia 30.09.2015 r.pdf

w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 70 z dnia 24.09.2015 r.pdf

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tułowice

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 70/2015.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 70/2015.pdf

PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia nr 70/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 69 z dnia 23.09.2015 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminy

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 69/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 68 z dnia 18.09.2015 r.pdf

w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 67 z dnia 10.09.2015 r.pdf

w sprawie wyznaczania na obszarze Gminy Tułowice miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 67/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 66 z dnia 10.09.2015 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 65 z dnia 04.09.2015 r.pdf

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości


PDFZarządzenie nr 64 z dnia 03.09.2015 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 63 z dnia 28.08.2015 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 62 z dnia 24.08.2015 r.pdf

w sprawie ustalenia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 61 z dnia 24.08.2015 r.pdf

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2015 r.


PDFZarządzenie nr 60 z dnia 11.08.2015 r.pdf

w sprawie zmiany zarządzenia nr 353/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego


PDFZarzadzenie nr 59 z dnia 10.08.2015 r.pdf

w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 59/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 58 z dnia 05.08.2015 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 58/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 57 z dnia 04.08.2015 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 57/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 56 z dnia 31.07.2015 r.pdf

w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szydłów”

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 56/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 55 z dnia 31.07.2015 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 54 z dnia 30.07.2015 r.pdf

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 53 z dnia 29.07.2015 r.pdf

w sprawie powołania komisji do oceny ofert


PDFZarządzenie nr 52 z dnia 23.07.2015 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 51 z dnia 17.07.2015 r.pdf

w sprawie ustalenia terminu składania w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”


PDFZarządzenie nr 50 z dnia 15.07.2015 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 49 z dnia 09.07.2015 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 48 z dnia 09.07.2015 r.pdf

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw referendum – urzędnika wyborczego Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 47 z dnia 02.07.2015 r.pdf

w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Tułowicach i Szydłowie


PDFZarządzenie nr 46 z dnia 30.06.2015 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 45 z dnia 25.06.2015 r.pdf

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Tułowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych


PDFZarządzenie nr 44 z dnia 23.06.2015 r.pdf

zmieniające zarządzenie nr 35/2011 Wójta Gminy Tułowice z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


PDFZarządzenie nr 43 z dnia 23.06.2015 r.pdf

w sprawie zmiany zarządzenia nr 353/2014 Wójta Gminy Tułowice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego


PDFZarządzenie nr 42 z dnia 23.06.2015 r.pdf

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


PDFZarządzenie nr 41 z dnia 22.06.2015 r.pdf

w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 40 z dnia 11.06.2015 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 39 z dnia 11.06.2015 r.pdf

w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 39/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 38 z dnia 08.06.2015 r.pdf

zmieniające Zarządzenie nr 152/2012 Wójta Gminy Tułowice z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 37 z dnia 27.05.2015 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 36 z dnia 22.05.2015 r.pdf

w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2015 r.


PDFZarzadzenie nr 35 z dnia 20.05.2015 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 34 z dnia 07.05.2015 r.pdf

w sprawie odwołania i powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Tułowicach do przeprowadzenia
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


PDFZarządzenie nr 33 z dnia 07.05.2015 r.pdf

w sprawie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do placówek oświatowych


PDFZarządzenie nr 32 z dnia 07.05.2015 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 31 z dnia 04.05.2015 r.pdf

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Tułowicach oraz upoważnienia
do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych


PDFZarządzenie nr 30 z dnia 04.05.2015 r.pdf

w sprawie przekazania Radzie Gminy Tułowice sprawozdania finansowego za 2014 r.

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 30/2015.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia 30/2015.pdf

PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia 30/2015.pdf

PDFZałącznik nr 4 do zarządzenia 30/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 29 z dnia 30.04.2015 r.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 28 z dnia 23.04.2015 r.pdf

w sprawie przedłozenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2015 roku.

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2015.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 27 z dnia 20.04.2015 r.pdf

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 27/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 26 z dnia 15.04.2015 r.pdf

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 25 z dnia 13.04.2015 r.pdf

w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej


PDFZarządzenie nr 24 z dnia 13.04.2015 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 23 z dnia 09.04.2015 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2015 r.


PDFZarzadzenie nr 22 z dnia 08.04.2015 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 21 z dnia 31.03.2015 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 21/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 20 z dnia 31.03.2015 r.pdf

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 19 z dnia 27.03.2015 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 18 z dnia 24.03.2015 r.pdf

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2014 r.


PDFZarządzenie nr 17 z dnia 17.03.2015 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 16 z dnia 12.03.2015 r.pdf

w sprawie zmian budżecie na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 15 z dnia 11.03.2015 r.pdf

w sprawie zamówienia publicznego na zadanie p.n. „Remont dróg gminnych w Tułowicach ul. Tysiąclecia, Ceramiczna, Niepodległości, Wolności i Elsnera”


PDFZarządzenie nr 14 z dnia 03.03.2015 r.pdf

w sprawie wyznaczania obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego


PDFZarządzenie nr 13 z dnia 04.03.2015 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 12 z dnia 03.03.2015 r.pdf

w sprawie ustalenia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 11 z dnia 17.02.2015 r.pdf

w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej w celu przeprowadzenia weryfikacji wniosków o przydział lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 10 z dnia 16.02.2015 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 9 z dnia 12.02.2015 r.pdf

w sprawie wyznaczania na obszarze Gminy Tułowice miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 8 z nia 02.02.2015 r.pdf

w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Tułowice nr 17/2012 z dn. 20.07.2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 8 z dnia 29.01.2015 r.pdf

w sprawie zmian w budżetu na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 7 z dnia 22.01.2015 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 6 z dnia 21.01.2015 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 5 z dnia 19.01.2015.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.


PDFZarządzenie nr 4 z dnia 15.01.2015 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 4/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 3 z dnia 08.01.2015 r.pdf

w sprawie powołania komisji do oceny ofert


PDFZarządzenie nr 2 z dnia 08.01.2015 r.pdf

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz przedkładam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 r.

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2015.pdf

PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 2/2015.pdf

PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia nr 2/2015.pdf

PDFZałącznik nr 4 do zarządzenia nr 2/2015.pdf

PDFZałącznik nr 5 do zarządzenia nr 2/2015.pdf

PDFZałącznik nr 6 do zarządzenia nr 2/2015.pdf

PDFZałącznik nr 7 do zarządzenia nr 2/2015.pdf


PDFZarządzenie nr 1 z dnia 08.01.2015 r.pdf

w sprawie sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych


PDFZarządzenie nr 370 z dnia 31.12.2014r.pdf

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu


PDFZarządzenie nr 369 z dnia 31.12.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014 r.


PDFZarządzenie nr 368 z dnia 23.12.2014 r.pdf

w sprawie zamowienia publicznego na odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tułowice  


PDFZarządzenie nr 367 z dnia 22.12.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014 r.


PDFZarządzenie nr 366 z dnia 19.12.2014r.pdf

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 365 z dnia 19.12.2014r.pdf

w sprawie wyznaczania na obszarze Gminy Tułowice miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


PDFZarządzenie nr 364 z dnia 17.12.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014 r.


PDFZarządzenie nr 363 z dnia 15.12.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014 r.


PDFZarządzenie nr 362 z dnia 10.12.2014r.pdf

zmieniajace zarządzenie w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 361 z dnia 11.12.2014r.pdf

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014 r.

Wersja XML